POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu

Javni natječaj za prijam u državnu službu

Javni natječaj za prijam u državnu službu
12. srpanj 2018. -

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2018. godinu “Narodne novine“ broj: 43/18 i 52/18) - Ministarstvo unutarnjih poslova, PU zadarska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

                                  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1.      Policijska postaja Obrovac

administrativni tajnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

2.      Policijska postaja Gračac

administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

3.      Policijska postaja Gračac

upravni referent - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

4.      Postaja granične policije Donji Srb

administrativni referent za evidencije -1 izvršitelj

 Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

5.      Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

stručni savjetnik – psiholog -1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

-          dipl. psiholog ili magistar psihologije

-          najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

6.      Inspektorat unutarnjih poslova

inspektor za zaštitu od požara i eksploziva -1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - područje tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,

-          najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

7.      Služba upravnih i inspekcijskih poslova

administrativni referent - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

-          poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

8.      Odjel materijalno-financijskih poslova

voditelj uslužnih poslova -1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

-          završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje društvenih ili tehničkih znanosti,

-          najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Obrazac prijave na Javni natječaj nalazi se na web stranici PU zadarske www.zadarska.policija.hr.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i redni broj i točan naziv radnog mjesta i ustrojstvene jedinice za koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

·         životopis

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

·         preslika diplome (za radna mjesta pod rednim brojevima 5.,6. i 8.) odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema (radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2.,3.,4. i 7.)

·         dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

·         za cijeli periodkoji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove)

·         dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA, ZADAR Ulica bana Josipa Jelačića 30.

Osobe koje se prijavljuju za više radnih mjesta dužne su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijelapravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinjakoji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja  kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje  objavit će se na web stranici PU zadarske www.zadarska.policija. hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici  PU zadarske www.zadarska.policija. hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici PU zadarske - www.zadarska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

                                                                                   

                                                                                     POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA  

                                                                                       

                      Vijesti za aktualni mjesec:


20.11.2018.Rezultati akcije u prometu
19.11.2018.Protuzakoniti lov
18.11.2018.Obilježavanje 27. godišnjice stradanja u Škabrnji
16.11.2018.Preventivne aktivnosti iz nacionalnog projekta „Zdrav za 5“
16.11.2018. Polumaraton Nin-Zadar
16.11.2018.Dan sjećanja u Škabrnji - posebna regulacija prometa
16.11.2018.Dovršena kriminalistička istraživanja
15.11.2018.„Dani tehničke ispravnosti vozila 2018“ - najava akcije
14.11.2018.„Manje oružja, manje tragedija“ - u OŠ „Starigrad“
13.11.2018. Rezultati vikend akcije u prometu
12.11.2018.Preventivni program „Poštujte naše znakove“
12.11.2018.Javni natječaj od 11.07. 2018.- javna objava Rješenja
12.11.2018.Na Martinje za volan s 3,6 g/kg alkohola
12.11.2018.Otuđio kamp-kućicu
9.11.2018.Zimski uvjeti na cestama
8.11.2018."Živim život bez nasilja" - predstava i koncert u HNK Zadar
8.11.2018.Pored streljiva i eskploziva, posjedovao i 11 ručnih bombi
8.11.2018.Dani "Martinja 2018" - najava akcije u prometu
7.11.2018.Zapljena kokaina i oružja - konferencija za novinare
7.11.2018.Živim život bez nasilja u HNK Zadar


str.: 1 od 2. Ukupno: 26 zapisa.